Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky obchodní firmy Dušan Kubík, IČ: 72850647, se sídlem Elišky Krásnohorské 953, 549 31 Hronov (dále jen „DK-obchod“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vzniknou v souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou mezi prodávajícím a jednotlivými kupujícími prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, tak i prostřednictvím telefonické či e-mailové objednávky.

Internetový obchod prodávající provozuje na internetové adrese http://www.dk-obchod.cz/.

2. Výklad pojmů

VOP:                            všeobecné obchodní podmínky DK-obchod

e-shop:                         internetový obchod DK-obchod

stránky e-shopu:          stránky http://www.dk-obchod.cz/

obchod:                        kamenný obchod na adrese Hostovského 525, 549 31 Hronov

prodávající:                 obchodní firma Dušan Kubík, Elišky Krásnohorské 953, 549 31 Hronov, IČ: 72850647

kupující spotřebitel:     kupující fyzická osoba, která není podnikatelem

kupující podnikatel:   kupující fyzická nebo právnická osoba, podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona, a dále státní instituce a organizace

zboží:                            zboží nabízené, resp. prodávané prostřednictvím stránek e-shopu.

3. Prodávající provozuje obchod, jehož adresa je uvedena v bodě 2. Telefonní spojení do obchodu je +420 774 590 626.

4. VOP upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující spotřebitele a rozdílně pro kupující podnikatele.

5. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí VOP, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. a dalšími s nimi souvisejícími právními předpisy.

6. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí VOP, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., a dalšími s nimi souvisejícími právními předpisy.

7. V případě rozdílných práv a povinností pro kupující spotřebitele a kupující podnikatele jsou tyto upraveny níže ve VOP odlišně.

8. V případě, že se jedná o stejná práva a povinnosti pro kupující spotřebitele i kupující podnikatele, jsou tito dále v textu jednotně označováni souborně jako „kupující“.

9. VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, která je uzavíraná elektronicky na stránkách e-shopu, telefonicky či e-mailem.

10. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Prodávající uzavřenou kupní smlouvu archivuje po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však po dobu dle příslušných právních předpisů. Kupní smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Pokud kupující prodávajícího e-mailem nebo telefonem požádá o zaslání archivované kupní smlouvy, prodávající tak učiní bez zbytečného odkladu a zašle ji na e-mailovou adresu kupujícího.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z ustanovení těchto VOP.

11. Prodávající je plátcem DPH a ke každé akceptované objednávce je povinen vystavit daňový doklad (fakturu).

II.

Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé, je prodej zboží. Seznam nabízeného zboží se nachází na stránkách e-shopu.

IIl.

Způsob objednávání, akceptace objednávky

1. Stránky e-shopu obsahují seznam (katalog) zboží, který je nabídkou k uzavření kupní smlouvy a zároveň návrhem na dodání zboží za určenou kupní cenu.

2. Kupující si může zboží z tohoto katalogu objednat

a) kdykoliv prostřednictvím e-shopu, 

b) kdykoliv na e-mailové adrese: info@dk-obchod.cz,

c) v provozní době obchodu telefonicky na telefonním čísle +420 774 590 626.

V objednávce je kupující povinen uvést svou kontaktní e-mailovou adresu. Do doby závazného potvrzení objednávky je kupující oprávněn vstupní údaje uvedené v objednávce kontrolovat a měnit. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou pro účely smluvního vztahu účastníků kupní smlouvy považovány za úplné, správné a závazné.

3. Prodávající je povinen neprodleně potvrdit přijetí objednávky kupujícímu formou e-mailu na jeho e-mailovou adresu, uvedenou v objednávce.

4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká okamžikem,  kdy prodávající obdrží objednávku.

K uzavření kupní smlouvy nedojde v případě, pokud před přijetím nabídky kupujícím je objednané zboží buď vyprodané, nebo pokud prodávající ztratí schopnost plnit. V takovém případě není prodávající povinen objednané zboží kupujícímu dodat. O této situaci bude prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informovat na jeho e-mail a navrhne mu náhradní řešení.

5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které kupujícímu vzniknou při uzavření kupní smlouvy v souvislosti s použitím těchto prostředků, si kupující hradí sám.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Stránky e-shopu obsahují aktuální ceník zboží. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu za zboží kupní cenu, která je uvedená v ceníku platném v den odeslání objednávky. Veškeré ceny zboží jsou uváděny v českých korunách včetně DPH.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny kupní ceny. Pokud k takovéto změně dojde v období od provedení objednávky do doručení (předání) objednaného zboží, platí vždy kupní cena uvedená v objednávce.

3. Kupující je povinen společně s kupní cenou uhradit prodávajícímu i náklady spojené s doručením zboží, které jsou specifikované v čl. V. VOP.

4. Kupující si zvolí při objednávání zboží jeden z následujících způsobů úhrady kupní ceny a nákladů spojených s dodáním zboží:

a) v hotovosti v obchodě - kupující provede úhradu proti převzetí zboží,

b) na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce - kupující provede úhradu v hotovosti při doručení zboží,

c) bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený u Komerční banky, č. účtu: 78-8872650277/0100 s variabilním symbolem, který je shodný s číslem objednávky. Po připsání částky na účet bude vystavena faktura, která bude spolu se zbožím odeslána kupujícímu. Povinnost zaplatit kupní cenu bezhotovostním převodem kupující splní okamžikem, kdy bude kupní cena připsána na účet prodávajícího.

d) platbou na splátky prostřednictvím spotřebitelského úvěru u obchodní společnosti ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, se sídlem Senovážné nám. 231/7, 370 21 České Budějovice (dále jen „ESSOX“), na bankovní účet vedený u Komerční banky, č. účtu: 78-8872650277/0100 s variabilním symbolem, který je shodný s číslem objednávky. Po dokončení objednávky bude kupující přesměrován na internetové stránky ESSOX, kde vyplní žádost o úvěr. ESSOX pošle na e-mail kupujícího zprávu o výsledku posouzení žádosti nejpozději následující pracovní den po zaslání žádosti. V případě kladného posouzení žádosti obdrží kupující v tomto e-mailu i odkaz na stažení úvěrové smlouvy. Úvěrovou smlouvu je třeba podepsat a její kopii zaslat společně s kopií dokladů, které kupující přikládal k žádosti úvěru nejpozději do 3 pracovních dnů po odeslání objednávky prodávajícímu, na adresu DK-obchod, Hostovského 525, 549 31 Hronov. Pokud kupující svou povinnost ve stanovené lhůtě nesplní, pak je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Povinnost zaplatit kupní cenu platbou na splátky kupující splní okamžikem, kdy bude celá kupní cena prostřednictvím poskytnutého úvěru připsána na účet prodávajícího, který je uveden výše. Po připsání částky na účet bude vystavena faktura, která bude spolu se zbožím odeslána kupujícímu.

5. Prodávající je povinen vystavit na dodané zboží fakturu, která slouží kupujícímu současně i jako dodací list. Fakturu kupující obdrží při převzetí zboží.

6. Prodávající informuje kupujícího o odeslání zboží e-mailem a telefonicky. Pohyb odesílané zásilky může kupující sledovat podle přepravního čísla, které mu prodávající současně sdělí.

V.

Náklady spojené s dopravou zboží a balením

1. Prodávající je povinen zdarma zabalit zboží do ochranného obalu způsobem obvyklým pro daný způsob přepravy tak, aby se předešlo poškození zboží.

2. Kupující si zvolí při objednávání zboží jeden z následujících způsobů doručení zboží:

a) osobní převzetí zboží v obchodě,

b) doručení zboží prostřednictvím přepravce Top Trans, za které je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat cenu dle sazeb, které zveřejňuje na stránkách e-shopu v sekci „Dodací a platební podmínky ČR - SR“ v návaznosti na typ zboží, váhu zboží či na jeho kupní cenu,

c) doručení zboží přímo prodávajícím, za cenu dle sazeb, které prodávající zveřejňuje na stránkách e-shopu v sekci „Dodací a platební podmínky ČR - SR“ v návaznosti na typ zboží, váhu zboží či na její kupní cenu.

VI.

Dodání zboží

1. Prodávající je povinen zboží doručit na místo, které kupující určil v objednávce. Kupující je povinen objednané zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při jeho dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

2. V případě, že dojde z důvodů na straně kupujícího k opakovanému doručování zboží, nebo k doručování jiným způsobem než byl uveden v objednávce, je kupující povinen uhradit s tím spojené zvýšené náklady.

3. Pokud zásilku nepřevezmete, neznamená, že jste ji stornovali nebo že jste odstoupili od kupní smlouvy. Znamená to jen to, že jste kupní smlouvu hrubě porušili, dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový).

Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek a dle aktuálně platných zákonů České republiky.

Z Vaší strany náš e-shop nezaznamenal jakoukoliv žádost o změnu či stornování objednávky - a to ani do doby expedice naším obchodem a ani následně do doby nejzazšího vyzvednutí na Vámi zvoleném výdejním místě.

Dle zákona má náš obchod právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího, tedy od Vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu.

Proto Vás požádáme, abyste provedl/a platbu kompenzace s poskytnutými platebními údaji v co nejbližší době - vyhnete se tak komplikacím.

Pokud si budete přát tuto platbu provést jiným způsobem (kartou nebo jinak online), stačí nás kontaktovat.

Pokud nezaplatíte kompenzaci nebo si nenecháte zboží zaslat znovu, nastane následující:

Aktuálně platné zákony České republiky dávají obchodům možnost se efektivně bránit proti nezodpovědným zákazníkům, kteří zásilku na dobírku nepřevezmou.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a podepsat dodací list, na kterém potvrdí, že zásilku převzal neporušenou, případně uvede zjištěné závady. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku převzít. Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

5. Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží v případě platby kupní ceny bezhotovostním převodem do čtyř pracovních dní od jejího zaplacení, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. To neplatí, pokud si kupující zboží vyzvedne osobně v obchodě nebo se jedná o zboží které je na objednávku.

6. Prodávající nenese odpovědnost za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo vinou přepravce Top Trans.

7. Pro případ, kdy není možné objednané zboží dodat v termínu z toho důvodu, že zboží není na skladě, je prodávající povinen o tomto stavu informovat kupujícího. S kupujícím bude dohodnut další postup. Pokud kupující k dohodě nepřistoupí, je oprávněný objednávku bez sankcí stornovat.

8. Prodávající není povinen dodat objednané zboží v termínu, pokud vznikne nepředvídatelná situace. Nepředvídatelnou situací se rozumí například ztráta zásilky přepravcem, špatné povětrnostní podmínky pro přepravu zásilky, skrytá vada zjištěná až při balení zásilky, poškození zásilky během balení nebo přepravy apod.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje kupní smlouva. V případě porušení těchto povinností má zboží vady.

2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

3. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

4. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

5. Podmínky řádného uplatnění reklamace:

5.1. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne na zboží vada, je kupující oprávněn uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od jejího zjištění, osobně či písemně, na adrese DK-obchod, Hostovského 525, 549 31 Hronov. V reklamaci kupující uvede její důvod (popis vady) a vadu zřetelně označí. Prodávající je povinen předat kupujícímu bezprostředně po přijetí reklamace reklamační protokol - potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Pokud kupující opomene v reklamaci uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, prodávající do reklamačního protokolu uvede, že kupující způsob vyřízení reklamace neurčil a zároveň ho, v souladu s bodem 7. a 8. tohoto článku, o jeho právech poučí. V případě osobního uplatnění reklamace je reklamační protokol vydán ihned, při jiném způsobu reklamace je zaslán kupujícímu e-mailem.

5.2. K řádně uplatněné reklamaci je nezbytné, aby kupující současně s uplatněním reklamace u prodávajícího předal reklamované zboží na adrese DK-obchod, Hostovského 525, 549 31 Hronov, nebo ho na tuto adresu bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace prodávajícímu odeslal v obalu, který brání jeho poškození při přepravě, čisté a kompletní. Zboží v rámci reklamace nelze zaslat prodávajícímu na dobírku – taková zásilka nebude převzata a nebude považována za zaslání zboží prodávajícímu.

5.3. Spolu s reklamovaným zboží je kupující povinen prodávajícímu předat, resp. mu odeslat kopii dokladu o koupi, faktury či jiného dokladu, prokazujícího koupi zboží u prodávajícího a uvést svůj kontakt pro e-mailovou nebo telefonickou komunikaci. Současně je povinen prodávajícímu sdělit adresu, kam má být zboží po reklamaci vráceno, případně bankovní spojení, kam má být zaplacena požadovaná sleva, nebo vrácena kupní cena.

5.4. V případě, že kupující neuplatní reklamaci výše uvedeným způsobem, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno.

6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů ode dne jejího řádného uplatnění. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.

7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

b) nebo na odstranění vady opravou zboží,

c) nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny,

d) nebo odstoupit od smlouvy. Provedenou volbu práva nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě stanovené v bodě 12. tohoto článku či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Pokud kupující v oznámení nesdělí, jaké právo si zvolil a pokud tak neučiní ani bez zbytečného odkladu poté, co vadu oznámil, pak může uplatnit práva z vady pouze dle bodu 8. tohoto článku.

8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady,

b) nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nového zboží. Neodstraní-li prodávající vadu věci ve lhůtě stanovené v bodě 12. tohoto článku nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

b) nebo použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,

c) nebo nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,

d) nebo prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

10. Bude-li se kupující domáhat práva z vadného plnění a bude-li jeho reklamace uznána jako oprávněná, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Právo na náhradu nákladů účelně vynaložených však musí kupující uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, během které lze vadu zboží vytknout.

11. Prodávající neodpovídá za vady, pokud

- kupující zboží poškodil, když ho používal v rozporu s účelem, za jakým bylo zboží vyrobeno,

- je zboží mechanicky poškozeno,

- zboží kupující svépomocí neodborně opravoval,

- došlo ke změně vlastností zboží v důsledku jeho opotřebení, kdy ho kupující nadměrně využíval nebo používal v nevhodných podmínkách,

- kupující zboží nedostatečně nebo nevhodně udržoval,

- kupující změnil parametry zboží nebo s ním nevhodně manipuloval,

- bylo zboží poškozeno živelnou katastrofou,

- na vady uplatňované reklamací již byla poskytnuta sleva.

12. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od dne řádného uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu po vyřízení reklamace potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně případného potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pokud dojde k zamítnutí reklamace, je prodávající povinen své rozhodnutí písemně odůvodnit. Potvrzení o vyřízení reklamace prodávající kupujícímu zašle spolu s reklamovaným zbožím na jím v reklamaci uvedenou adresu.

VIII.

Záruka

1. Pro případ, kdy zboží kupuje kupující spotřebitel, prodávající prohlašuje, že záruční doba činí 24 měsíců. Pro případ, kdy zboží kupuje kupující podnikatel, prodávající prohlašuje, že záruční doba činí 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

2. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

3. Záruka v tomto rozsahu se vztahuje pouze pro kupující z České republiky.

Prodloužená záruka

Prodloužená záruka u matrací značky Tropico je podmíněna registrací kupujícího na stránkách výrobce https://zaruka.matracetropico.cz/cs a to nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží. Pokud tak zákazník neučiní, automaticky přichází o prodlouženou záruku výrobce a záruční doba činí 24 měsíců u kupujícího spotřebitele a 12 měsíců u kupujícího podnikatele.

IX.

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží uhrazením celé kupní ceny a nákladů spojených s doručením zboží.

2. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

X.

Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. Kupující jako subjekt údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů, kterými jsou jeho jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail a telefonní číslo. Je srozuměn s tím, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a v případě jejich změn je pro účely realizace práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy povinen o nich prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.

3. Internetový obchod  www.dk-obchod.cz prohlašuje, že osobní data zákazníků budou použita pouze za účelem vyřízení objednávek a informování zákazníků o novinkách a změnách e-shopu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Osobní data zákazníků budou chráněna dostupnými prostředky před zneužitím a nebudou poskytnuta třetím osobám. Toto ustanovení zůstává v platnosti i v případě ukončení činnosti provozovatele e-shopu www.dk-obchod.cz.

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním odvolat písemným podáním doručeným prodávajícímu.

XI.

Autorská práva

1. Veškeré texty, obrazové, zvukové a jiné datové soubory, jakož i design stránek e-shopu jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem.

2. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nesmí být tyto materiály kopírovány, rozmnožovány, upravovány a dále šířeny v jakékoliv formě. Neoprávněné použití materiálů ze stránky e-shopu bude chápáno jako porušení zákona a neoprávněný zásah do autorských i majetkových práv prodávajícího.

XII.

Právo kupujícího spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

1. Kupující spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku do 14 dnů bez udání důvodů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

K počátku běhu lhůty je přitom nerozhodné, zda zboží převzal sám kupující spotřebitel nebo jím určená třetí osoba, která je odlišná od přepravce.

2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a zaslané či předané Dušanovi Kubíkovi, Elišky Krásnohorské 953, 549 31 Hronov, na tuto doručovací adresu: DK-obchod, Hostovského 525, 549 31 Hronov..

3. V odstoupení je kupující spotřebitel povinen uvést číslo objednávky, datum objednávky a údaj, zda chce vrátit peněžní prostředky jiným způsobem, než jakým je hradil. 

Kupující spotřebitel může pro odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je vystaven na stránkách e-shopu - viz odkaz Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Kupující spotřebitel může tento formulář vyplnit a odeslat elektronicky. V takovém případě je prodávající povinen potvrdit jeho přijetí.

4. Aby byla lhůta pro odstoupení od smlouvy dodržena, postačuje odstoupení od smlouvy odeslat před uplynutím příslušné lhůty stanovené v bodě 1. tohoto článku.

5. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu Dušanovi Kubíkovi, Elišky Krásnohorské 953, 549 31 Hronov veškeré zboží, které od něho obdržel, a to na doručovací adresu DK-obchod, Hostovského 525, 549 31 Hronov, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

6. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něho obdržel, včetně nákladů spojených s dodáním zboží. Tato povinnost se netýká nákladů vzniklých v důsledku kupujícím spotřebitelem zvoleného jiného způsobu dodání zboží, než standardního způsobu dodání, nabízeného prodávajícím.

Pokud kupující spotřebitel prodávajícímu zboží nevrátil, je prodávající oprávněn vrátit všechny platby teprve po obdržení vráceného zboží nebo poté, co kupující spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.

Prodávající použije pro vrácení plateb stejný platební prostředek, kterým kupující spotřebitel platby provedl, pokud kupující spotřebitel výslovně neurčí jinak. Pokud kupující spotřebitel určí pro vrácení platby jiný způsob, nebude prodávající po kupujícím spotřebiteli požadovat v důsledku změny způsobu vrácení platby žádné vícenáklady.

V případě platby prostřednictvím spotřebitelského úvěru bude při vrácení plateb postupováno v souladu s podmínkami ESSOXu. http://www.essox.cz/uploads/ Obchodni podminky smlouvy o poskytnuti uveru splatkovy prodej platne od 1.1.2014.pdf - čl. III, bod 6 a)

7. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující spotřebitel (tedy jiné náklady, než náklady spojené s dodáním). Stejně tak i pokud zboží nemůže být z důvodu jeho povahy (velikost) vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese náklady kupující spotřebitel. Maximální   náklady  jsou   odhadované   ve   výši  1000,- Kč. Pokud kupující spotřebitel v souladu s odst. 6 tohoto článku využije dopravy prodávajícího a prodávající u něho zboží vyzvedne, je povinen zaplatit prodávajícímu náklady na vrácení zboží ve výši uvedené v předchozí větě.

8. Vrácené zboží musí být nepoškozené, a řádně zabalené tak, aby bylo schopné dalšího prodeje. Kupující spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě vrácení poškozeného zboží je prodávající oprávněn po kupujícím spotřebiteli požadovat přiměřenou náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

9. INFORMACE O MOŽNOSTI VRÁCENÍ MATRACÍ 

Pokud zjistíte, že Vám nevyhovuje zakoupená matrace, postupujeme podle následujících pravidel:  

Plně akceptujeme vrácení zabalené matrace ve 100% stavu (matraci po vyzkoušení vybalíte, vyzkoušíte jako obchodě a v případně nespokojenosti nám ji ihned vrátíte nejlépe originálně zabalenou).  

Matraci, která byla již používaná a přesto ji chcete vrátit či vyměnit, je možné vrátit, ale bude Vám naúčtovaná částka za potah, který z důvodu udržení zásad hygieny nemůžeme již vzít zpět (uvedení produktu do původního stavu).

U matrací je nutné ponechat nálepky s identifikací výrobku a sériovým číslem nebo je přiložit odděleně spolu s vratkou. 

Je možné vrátit matrace pouze standardních rozměrů 90x200, 80x200, 100x200, 140x200, 160x200, 180x200 cm, které jsou běžně nabízeny k prodeji na našem eshopu. Matrace ostatních rozměrů  jsou považovány za atypické a jejich vrácení či výměna není bohužel možná, jelikož byly vyrobeny pro Vás na zakázku.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. V případě, že by se některé z ustanovení VOP ukázalo jako neplatné či nevynutitelné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti.

2. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s VOP prodávajícího a vyslovuje s nimi souhlas.

4. V zájmu smluvních stran je řešit veškeré stížnosti mimosoudní dohodou. V případě, že se kupující spotřebitel domnívá, že byla jeho práva prodávajícím porušena, může se obrátit se svou stížností na prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy: info@dk-obchod.cz. Prodávající provede na základě zaslané stížnosti interní šetření a zjistí podstatné okolnosti, které se k dané věci váží. Prodávající zašle zprávu s výsledkem šetření kupujícímu spotřebiteli na jeho e-mailovou adresu nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí stížnosti. V případě, že prodávající zjistí na své straně pochybení, navrhne v této zprávě kupujícímu spotřebiteli způsob nápravy. V případě, že kupující spotřebitel na daný způsob nápravy přistoupí, je celá záležitost k oboustranné spokojenosti vyřízena. Pokud na ni kupující spotřebitel nepřistoupí a k vzájemné dohodě nedojde, může se kupující spotřebitel se svou stížností obrátit na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoliv z nich obrátit na příslušný soud.

5. Prodávající je povinen dodržovat kodex chování, který je vyvěšený na stránkách e-shopu – viz. Kodex chování

6. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupující spotřebitel bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

7. Tyto VOP vstupují v platnost dnem 27.3.2014.

Prodavač OnLine

Nejste si jisti jak správně vybrat? Potřebujete poradit? Máte problémy s nákupem či registrací? Napište nám, zavolejte nebo využijte tohoto formuláře! Jsme tu pro Vás! Vaše dotazy zodpovíme jak nejrychleji to bude možné.

:
nebo
:
^ Prosím, nezapomeňte před odesláním odkliknout, že nejste robot!
Na dotazy Vám bude odpovídat:
Prodavač OnLine
Erika Hanzlová
+420 774 590 626
Rádi odpovíme na Vaše dotazy a objednávky vždy od pondělí do pátku mezi 8 - 17 hodinou. Jsme tu pro Vás!